Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj Sveučilišne knjižnice Rijeka, travanj, 2015.
Srijeda, 22.04.2015.
Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 i članka 28.-31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za Ravnatelja Sveučilišne knjižnice može biti imenovana osoba koja

-          ispunjava uvjete za ravnatelja sukladno članku 27. Zakona o knjižnicama

-          ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

-          ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-          ima radne i organizacijske sposobnosti koje su bitne za uspješno vođenje Sveučilišne knjižnice.

 

Pristupnici natječaju za izbor ravnatelja, uz prijavu na natječaj, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:

-          životopis

-          plan i program rada Sveučilišne knjižnice za četverogodišnje mandatno razdoblje

-          dokaz o stručnoj spremi – diplomu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci – potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci – elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

-          dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg roka za podnošenje prijava na natječaj (dostaviti u izvorniku)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

 

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

 

Pristupnici natječaja za izbor ravnatelja obavijestit će se o izboru ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj u zatvorenim omotnicama dostaviti preporučenom poštom na adresu:

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

(za natječaj)

51000 Rijeka, Dolac 1
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, travanj 2015.
Četvrtak, 02.04.2015.


 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


N A T J E Č A J
 
1. za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na položaj I. vrste – voditelj Sveučilišnog informatičkog centra (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij informatičkog ili tehničkog smjera, (VSS prema ranije važećim propisima)
-        deset godina radnog iskustva na poslovima radnog mjesta, od čega najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima
-        poznavanje engleskog jezika

Opis poslova: organizira, rukovodi, nadzire i analizira rad SIC-a, brine o zakonitom i pravilnim vođenju sustava SIC-a, kontrolira da se propisano vode evidencije o računalnim sustavima i mrežama.

Prednost:*  
-        iskustvo rada na poslovima projektiranja i administracije operativnih sustava, iskustvo vođenja ICT projekata, iskustvo rada na održavanja Microsoft relacijskih baza podataka, iskustvo u radu sa Microsoft sustavima: Web (IIS Internet Information Services), SQL baze podataka, Sharepoint.
-        posjedovanje sljedećih certifikata (ili jednako vrijednih):
o   MCSE, Microsoft Certified Windows Systems Engineer
o   MCDBA, Microsoft Certified Database SQL Administrator
o   MCITP, Business Intelligence Developer certificate
o   MCTS, Microsoft Certified Technology SQL Specialist
o   MCP, Microsoft Certified Professional

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto.
*Zadovoljavanje uvjeta prednosti dokazuje se: a) potvrdom poslodavca o radu na nabrojenim poslovima, b) dostavom kopija nabrojenih (ili jednako vrijednih) certifikata.
____________________ 

2. za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na
radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za studije u Centru za studije (m/ž - 1 izvršitelj)

Uvjeti:
-       diplomski sveučilišni studij društvenog/humanističkog smjera, (VSS prema ranije važećim propisima)
-       aktivno znanje engleskog jezika
-       poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto.
____________________

3. za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na
radno mjesto III. vrste – spremačica u Tehničkoj službi (m/ž - 1 izvršitelj)

Uvjeti:
NKV
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice.
 
____________________


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama.
Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta na koje se pristupnik natječe.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
S kandidatima, za radno mjesto pod red. br. 1. i 2., koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se razgovor/testiranje o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
 
                                                                                                
Sveučilište u Rijeci
                                                                                                                 
 
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci
Srijeda, 26.11.2014.
  

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

1. za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta na:

A) radno mjesto II. vrste – viši tehničar (m/ž – 1 izvršitelj) u Sveučilišnom informatičkom centru

Uvjeti:

- preddiplomski studij tehničkog ili informatičkog smjera
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika,

Opis poslova:

Održavanje web aplikacija, održavanje mrežnih stranica, održavanje informatičkih portalnih rješenja, izrada digitalne arhive i izrada i analiza dizajna i metrike web mjesta. 

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju odgovarajuće svjedodžbe i ostale dokumente iz kojih se vidi da kandidat udovoljava uvjetima natječaja, kopiju domovnice ili osobne iskaznice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obaviti će se razgovor (intervju), o čemu će kandidati biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

 

                                                                                                                                     Sveučilište u Rijeci

                                                                                                                                                      

 

 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, listopad 2014.
Četvrtak, 23.10.2014.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
- za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (m/ž - 1 izvršitelj) za administraciju projekata iz područja studija i studenta u Uredu za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra
 
Uvjeti:
- magistar - VSS prema ranije važećim propisima društvenog smjera,
- 1. godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- prednost: edukacija ili iskustvo u području savjetovanja
 
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju diplome i ostale dokumente iz kojih se vidi da kandidat udovoljavanja uvjetima natječaja, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.
 
S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obaviti će se razgovor / testiranje o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se na smatra kandidatom.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o odabiru kandidata.
  
 
Sveučilište u Rijeci
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, rujan 2014.
Utorak, 09.09.2014.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1.   prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme

      na radno mjesto III. vrste – informatički referent (m/ž – 1 izvršitelj)

      u Sveučilišnom informatičkom centru

 

      Uvjeti:

      - SSS informatičkog smjera

      - prednost: iskustvo rada u održavanju baza podataka, programiranju, izradi

        softwarea i pokretanju novih funkcija u sustavu visokog obrazovanja

 

 

2.   prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme

      na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (m/ž – 2 izvršitelja)

      za administraciju projekata iz područja studija i studenata

 

      Uvjeti:

      - magistra/ar struke ili VSS prema ranije važećim propisima odgovarajućeg usmjerenja

      - jedna godina radnog iskustva

      - poznavanje rada na računalu

      - aktivno znanje engleskog jezika

      - prednost: iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnicu su dužni priložiti: životopis, kopiju odgovarajuće svjedodžbe / diplome i ostale dokumente iz kojih se vidi da kandidat udovoljava uvjetima natječaja, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (kopiju ugovora o radu, kopiju rješenja o rasporedu na radno mjesto ili sl.) 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje je kandidat natječe. 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se razgovor (intervju), o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. 

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o odabiru kandidata. 

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

 

 

Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci, lipanj 2014.
Utorak, 17.06.2014.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
1. za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na:
A) položaj I. vrste – voditelj računovodstva (m/ž – 1 izvršitelj) na Rektoratu Sveučilišta;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog smjera, polje ekonomije, 3 godina radnog iskustva od čega najmanje godinu dana na računovodstvenim poslovima u sustavu visokog obrazovanja, poznavanje rada na računalu.
B) radno mjesto III. vrste - stručni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Tehničkoj službi za poslove održavanja zelenih površina, šetnica i okoliša;
Uvjeti: SSS – poljoprivredni tehničar, 1 godina radnog iskustva.
C) radno mjesto III. vrste – stručni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Tehničkoj službi za tehničke poslove;
Uvjeti: SSS - odgovarajućeg usmjerenja, 1 godina radnog iskustva
 
2. za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na:
A) radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za odnose s javnošću (m/ž – 1 izvršitelj) u Službi za odnose s javnošću;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog smjera, polje novinarstvo najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iz odnosa s javnošću, visoka razina pismenosti i poznavanje pravopisa hrvatskog jezika, poznavanje 2 strana jezika, poznavanje rada na računalu uključujući programe za administraciju mrežnih stranica.
B) radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (m/ž – 1 izvršitelj) u Uredu za međunarodnu suradnju;
Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog/humanističkog smjera, aktivno znanje 2 svjetska jezika, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada na programima Europske komisije.
C) radno mjesto III. vrste – administrativni referent (m/ž – 1 izvršitelj) u Službi za studentske poslove na Kampusu;
Uvjeti: SSS društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
D) radnom mjestu III. vrste – stručni referent (m/ž – 2 izvršitelja) u Tehničkoj službi za nadzor i upravljanje;
Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja, 1  godina radnog iskustva.
E) radnom mjestu IV. vrste – spremačica (m/ž - 3 izvršitelja) u Tehničkoj službi;
Uvjeti: KV
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju odgovarajuće svjedodžbe/diplome, kopiju domovnice ili osobne, dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.), uvjerenje o nekažnjavanju (samo za 1A).

S pristupnicima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obaviti će se: razgovor, testiranje (za radna mjesta: 1A, 2A, 2B, 2C) te provjera praktičnog rada (za radna mjesta: 1B, 1C i 2D), a o detaljima održavanja pristupnici će biti obaviješteni najmanje pet dana prije održavanja telefonskim putem. Smatra se da je pristupnik koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
 

Sveučilište u Rijeci
                                                                                                                 
 
Natječaj - stručni suradnik za pravne poslove
Ponedjeljak, 07.04.2014.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme:
-jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove (m/ž),
 
Uvjeti:
- magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava,
- poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja,
- tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima, od čega najmanje jedna godina na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o radnom iskustvu,
- preslika osobne iskaznice.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
S kandidatima će se obaviti usmeni razgovor (intervju).

Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin

                                                                                                                
 
Natječaj - docent na preddiplomskom studiju ''Gluma i mediji''
Petak, 31.01.2014.
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2170-57-01-14-33a
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 28. siječnja 2013. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
 
- za izbor jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost u umjetnosti za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija ''Gluma i mediji''
Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu poštom (preporučeno) ili osobno: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                  rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                           prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj Sveučilišta u Rijeci
Petak, 24.01.2014.

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

- za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta)
1) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik (m/ž) za Sveučilišni savjetovališni centar.
2) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za administrativno vođenje projekata Sveučilišta (m/ž),
3) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za industrijsku arheologiju (m/ž) za Centra za industrijsku baštinu
4) četiri zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnici (m/ž),
                a) za pravne poslove,
                b) za financije i računovodstvo, (2),
                c) za javnu nabavu,
- za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme
5) jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, (m/ž)
 
Uvjeti:
1) Sveučilišni diplomski studij psihologije, sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, dodatno stručno usavršavanje ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana, minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva, iskustvo u psihološkom savjetovanju, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studiju te uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja), poznavanje vođenja projekata, strateško planiranje i upravljanje u području visokog obrazovanja, poznavanje engleskoga jezika, godina dana radnog iskustva, prednost: iskustvo u administraciji i evaluaciji projekata visokog obrazovanja i strateškog planiranja u sustavu visokog obrazovanja.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uz administraciju, evaluaciju i osiguravanje vidljivosti i provedbe projekata, praćenje provedbe strateških ciljeva.
3) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) iz grane povijesti umjetnosti (konzervatorski smjer), diplomski rad iz područja industrijske baštine, iskustvo u radu u području industrijske baštine, poznavanje engleskoga i još jednog stranog jezika, iskustvo rada na projektima.
Opis poslova: Stručni poslovi vezani uzistraživanje, očuvanje, revitalizaciju i prenamjenu industrijske baštine, osmišljavanje projekata, priprema web baze podataka, osmišljavanje i provođenje aktivnosti u području popularizacije industrijske baštine.
4a) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polja prava, poznavanje pravnih propisa i funkcioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja, godina dana radnog iskustva, daktilografske vještine, poznavanje engleskoga i njemačkoga jezika, prednost kandidatima s iskustvom na pravnim poslovima u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Pravni poslovi u pravnoj službi Rektorata vezani uz zapošljavanje, izradu ugovora o radu i suglasnosti za zapošljavanje, praćenje napredovanja i izrada statističkih podataka o kadrovima na Sveučilištu, usklađivanje normativnih akata Sveučilišta s izmjenama pravne regulative u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, izrada pravnih akata, dokumenata, odluka, ugovora.  
4b) magistra/ar društvenog područja (VSS društvenog područja) polje ekonomije i baccalaurea/us društvenog područja VŠS) polje ekonomije, poznavanje poslova u financijskoj službi (proračun, analiza, plan), poznavanje proračunskog računovodstva i računovodstvenih programa, godina dana radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom u poslovima financija i računovodstva u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
Opis poslova: Poslovi u financijskoj službi, financijska izvješća, izrada planova i analiza financijskog poslovanja, vođenje knjigovodstva, statističke izrade, obrada podataka, rad u izradi proračuna i praćenje provedbe proračuna.
4c)magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja) polja ekonomija, poznavanje poslova u službi javne nabave (proračun, analiza, plan), godina dana radnog iskustva, prednost certifikat u području javne nabave.
Opis poslova: Poslovi u službi javne nabave, izrada plana javne nabave, priprema i provedba postupka javne nabave, nabava roba i usluga.
5) magistra/ar ekonomije društvenog područja (VSS društvenog područja), najmanje dvije godine radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika, prednost kandidatima s iskustvom i referencama u području rada na prijavama i praćenju projekata iz EU fondova te iskustvo najmanje jednog infrastrukturnog projekta za financiranje iz Strukturnih fondova EU.
Opis poslova: Priprema infrastrukturnih projekata Sveučilišta za financiranje iz Strukturnih fondova EU i praćenje njihove provedbe. Priprema i provedba drugih projekata Centra za EU projekte. Informiranje i savjetovanje djelatnika Sveučilišta o programima i Strukturnim fondovima EU te pomoć u prijavi i upravljanju projektima financiranima iz istih izvora.
Opći uvjet za sve kandidate: poznavanje rada na računalu
 
Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi, (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu,
- presliku osobne iskaznice,
- preslika osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore (radno mjesto 1.)
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji za provođenje psiholoških tretmana (radno mjesto 1.),
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10 s naznakom na koje se radno mjesto pristupnik natječe.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                          rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za asistenta - socijalna filozofija
Utorak, 01.10.2013.

KLASA: 602-04/13-01/02
URBROJ: 2170-57-01-13-293B
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata objavljuje

NATJEČAJ

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž),

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana socijalna filozofija.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice i dokaz o akademskom stupnju
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalje se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Pero Lučin


 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 5 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk