Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj, srpanj 2016.
Srijeda, 06.07.2016.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste: stručni referent za uredsko poslovanje (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - SSS,

                            - dvije godina radnog iskustva,

- poznavanje rada na računalu,

      Prednost:    - položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

- najmanje jedna godina radog iskustva u sustavu visokog obrazovanja i/ili na poslovima urudžbiranja i arhiviranja.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:          - diplomski sveučilišni / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog       smjera

                            - aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika

                            - poznavanje rada na računalu.

      Prednost:    - iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada na programima Europske komisije.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj prijavitelji su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,  motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu (samo za radno mjesto pod red. br. 2.) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva (samo za radno mjesto pod red. br. 1.) odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se prijavitelj natječe.

Prijavitelj koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje se prijavljuju na oba radna mjesta moraju podnijeti dvije odvojene kuvertirane prijave.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

O rezultatima natječaja prijavitelji će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, svibanj 2016.
Srijeda, 11.05.2016.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); - (oznaka radnog mjesta – neodređeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - posjedovanje "Pearson VUE Certified Test Administrators" certifikata,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje SharePointa, Office 365 sustava.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); (oznaka radno mjesto – određeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje rada u Microsoft domeni.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom oznake radnog mjesta na koju se pristupnik natječe na kuverti.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, travanj 2016.
Ponedjeljak, 18.04.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 

NATJEČAJ 

 

 
  na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Rijeci:

 

  

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta I. vrste:

 

 

1. stručni suradnik za pravne poslove sveučilišnih odjela (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:       - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje pravo,

                            - poznavanje rada na računalu,

                            - dvije godine radnog iskustva,

      Prednost:  - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

                            - iskustvo rada na projektima financiranim iz ESF fondova

 

2. stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomije,

                            - poznavanje rada na računalu;

                            - jedna godina radnog iskustva,

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - certifikat iz područja javne nabave,

                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) na radna mjesta I. / IV. vrste

 

3. stručni suradnik za programe i projekte (m/ž – jedan izvršitelj);

      Uvjeti:         - diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - aktivno znanje engleskog jezika,

                            - poznavanje rada na računalu - Excel

      Prednost: - iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

                            - iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,

                            - izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.

 

4. spremačica (m/ž – dva izvršitelja);

      Uvjeti:         - NKV/SSS

                             

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj (izuzev radnog mjesta 4.)

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci


 
natječaj, siječanj 2016.
Srijeda, 27.01.2016.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 


za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) na radna mjesta:1. stručni suradnik za ekonomske poslove
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu;


Prednost
  
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

- poznavanje rada na SPI aplikacijama, poslovi vezani uz vođenje evidencija dugotrajne imovine,2. stručni suradnik za programe i projekte
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti
       
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu - Excel


Prednost:   

- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,
- izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.3. dostavljač
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- SSS,

- položen vozački ispit B kategorije.


Prednost
:
 
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- obrazovanje u području primjene osobnog računala (MS sustav, Internet)

                             


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.


Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka: Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).


Sveučilište u Rijeci


 
Natječaj, prosinac 2015.
Petak, 04.12.2015.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta I. vrste:


1. stručni suradnik za odnose s javnošću
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:         
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje novinarstvo,
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- poznavanje dva strana jezika,
- poznavanje rada na računalu;

Prednost:
- visoka razina pismenosti i poznavanja pravopisa hrvatskog jezika,

- poznavanje programa za administraciju mrežnih stranica i Share Pointa,


2. stručni suradnik za financije i računovodstvo
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija,

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu;

Prednost:
  
- poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

- poznavanje rada na SPI aplikacijama;


3. stručni suradnik za informatiku
(m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:        
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz tehničkog ili društvenog područja,

- posjedovanje specijalističkih znanja za sistem inženjera,
- najmanje dvije godine radnog iskustva u radu s IT,
- znanje engleskog jezika;

Prednost:   
- usavršavanje i osposobljavanje za sistemskog mrežnog administratora, specijalista za
računalne mreže i servise osobnih računala,
- iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje Share Pointa, Ms Exchangea, Office 365 sustava, Active Directori imeničkog servisa, Hyper-V / VMware virtualizacije

 


Prednost za sva radna mjesta
: iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.


Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                     Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj - studeni 2015.
Petak, 13.11.2015.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

 

 

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata (m/ž – 1 izvršitelj).

Uvjeti: - diplomski sveučilišni studij iz humanističkog područja,

- 1 godina radnog iskustva,

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

- prednost: iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom „stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata“.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima će se obaviti razgovor/testiranje o čemu će biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj - srpanj 2015.
Ponedjeljak, 13.07.2015.

  

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

za rad na projektu ''Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt''  za popunu radnog mjesta:

-               stručni suradnik za administrativno vođenje projekta i provedbu projektnih aktivnosti (projekt menadžer) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij ekonomije (VSS prema ranije važećim propisima), pet godina radnog iskustva u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (MS Office, Windows, Internet), vozački ispit B kategorije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, kopija odgovarajuće diplome, dokaz o radnom iskustvu (potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje), preslika vozačke dozvole, motivacijsko pismo u kojemu će istaknuti motivaciju za rad na ovom radnom mjestu, pisma preporuke.

 

S pristupnicima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se intervju o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Prijave s prilozima podnose se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

 

                                                                                            Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 
Natječaj - srpanj 2015.
Petak, 03.07.2015.
  

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

 

 

1.   za rad na projektu ''Program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103)'' za popunu radnog mjesta; I. vrste – stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 2 izvršitelja).

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog/humanističkog smjera, aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada na programima Europske komisije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, kopiju odgovarajuće diplome, dokaz o iskustvu rada na programima Europske komisije (potvrda poslodavca), motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu.

 

2.       za rad na projektu ''Uloga miRNA domaćina kod replikacije herpes simpleks virusa'' za popunu radnih mjesta:

a)      mladi istraživač – doktorand na Odjelu za biotehnologiju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 2 izvršitelja);

b)      projektni administrator na Odjelu za biotehnologiju na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (m/ž - 1 izvršitelj);

Uvjeti:

2. a): upisan poslijediplomski doktorski studij do dana 31. listopada 2014. godine iz interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicini, aktivno poznavanje engleskog jezika; prednost: prethodno iskustvo rada u laboratoriju, poznavanje tehnika rekombinantne DNA tehnologije, rad sa stanicama i primarnim kulturama tkiva.

2. b): završen sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima), izvrsno poznavanje engleskog jezika, iskustvo vođenja proračuna projekta i izrade završnih izvješća; prednost: poznavanje osnova kemije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, potvrda o upisanom poslijediplomskog doktorskom studiju do dana 31. listopada 2014. godine (za 2. a)), kopija odgovarajuće diplome (za 2. b)), dokaz o iskustvu vođenja proračuna projekata i izrade završnih izvješća (za 2. b)), motivacijsko pismo (na hrvatskom i engleskom jeziku) u kojemu će istaknuti zadovoljavanje uvjeta prednosti i motivaciju za rad na ovim radnim mjestima, pisma preporuke.

 

3.       za rad na projektu ''Stjecanje Istraživačke i Znanstvene Izvrsnosti u Funkcionalizaciji biomedicinskih materijala (SIZIF)'' za popunu radnog mjesta; mladi istraživač – doktorand u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti: upisan poslijediplomski doktorski studij do dana 31. listopada 2014. godine iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, dobro poznavanje engleskog jezika, znanstveni rad s člancima objavljenim u CC časopisima; prednost: prethodno iskustvo rada s UHV analitičkih tehnikama i tehnikama SIMS.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, potvrda o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju do dana 31. listopada 2014. godine, motivacijsko pismo (na hrvatskom i engleskom jeziku) u kojem će istaknuti zadovoljavanje uvjeta prednosti i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu, popis publikacija.

 

S pristupnicima, za radna mjesta 1. i 2. b) koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se razgovor/testiranje o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Prijave s prilozima podnose se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik javlja.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana za radna mjesta 1., i 2. b) te 30 dana za radna mjesta 2. a) i 3. od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

 

 

                                                                                                                               Sveučilište u Rijeci


 

 
Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
Petak, 29.05.2015.
SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
OIB: 64218323816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACIJA ZA JAVNI NATJEČAJ
 
 
Prenamjene „HŽ konačišta“
u studentski dom – hostel za mlade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijeka, svibanj 2015. godine
 
 
 
 
1. OPĆI PODACI
1.1. Naziv i sjedište naručitelja
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 
1.2.OIB
64218323816
 
1.3. Broj telefona/telefaksa
Tel.: 051 406 500, Fax.: 051 406 588
 
1.4. Internetska adresa i adresa elektroničke pošte
www.uniri.hr
 
1.5. Osobe zadužena za kontakt
Ivan Roje: tel. 091 2221058; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Sveučilišta u Rijeci i zainteresiranih subjekata obavljat će se u pisanom obliku putem poštanske pošiljke, telefaksa, e-maila ili kombinacijom tih sredstava prema odabiru Naručitelja.
 
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i/ili izmjene vezane uz Dokumentaciju za javni natječaj, a Sveučilište u Rijeci se obvezuje na takve upite odgovoriti u roku od pet radnih dana od primitka zahtjeva za objašnjenjem i/ili izmjenom Dokumentacije za javni natječaj.
 
Zahtjev za objašnjenjem i/ili izmjenom Dokumentacije za javni natječaj može se postaviti najkasnije osmog dana prije isteka roka za dostavu ponuda do 15,00 sati.
 
Ako Sveučilište u Rijeci za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim subjektima koji su preuzeli prvotnu Dokumentaciju za javni natječaj na način da će se istima dostaviti obavijest o izmjeni i načinu na koji mogu preuzeti izmijenjenu dokumentaciju, a ukoliko je moguće izmijenjena dokumentacija će se dostaviti putem e-maila zainteresiranim subjektima.
 
U slučaju izmjene Dokumentacije za javni natječaj rok za dostavu ponuda će se produljiti za najmanje dva dana a najviše 15 dana ovisno o vrsti izmjene.
 
1.6. Vrsta natječaja
Javni poziv na dostavu ponuda – akt raspolaganja vlasnika nekretnine
 
1.7. Procijenjena vrijednost projekta
a) Procijenjena vrijednost projekta iznosi 35.542.172,15 kn bez PDV-a s uračunatih 15% vantroškovničkih radova
 
b) Procijenjena vrijednost nekretnine u sadašnjem stanju iznosi 24.957.287,14 kn.
 
c) Konačna vrijednost nakon realizacije projekta iznosila bi 60.499.459,29 kn (zbroj točaka a i b).
 
1.8. Vrsta ugovora
Ugovor o međusobnim odnosima (ortaštvo).
 
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
 
2.1. Opis predmeta natječaja
Predmet natječaja je prenamjena „HŽ konačišta“ u studentski dom – hostel za mlade što uključuje poslove pripreme – projektiranja, izvedbu potrebnih građevinsko-obrtničkih radova, poslove održavanja objekta nakon puštanja u rad i poslove pružanja usluge smještaja. Objekt se nalazi na adresi u Rijeci u Ulici Prvog maja 34, a sagrađen je na k.č.br. 2637 površine 2.641 m2 upisanoj u zk.ul. 2360 K.O. Kozala (što odgovara katastarskoj oznaci k.č.br. 3063 K.O. Stari Grad).
 
Nakon dovršetka prenamjene objekt mora imati najmanje:
1.     532 ležaja u standardnim dvokrevetnim sobama za studente na etažama 1 - 14, s time da najviše dvije sobe mogu dijeliti jednu kupaonicu,
2.     najmanje 26 ležajeva u jednokrevetnim sobama višeg standarda za gostujuće profesore i garni smještaj na 15. etaži, s time da bi u pravila svaka soba morala imati svoju kupaonicu ukoliko je to moguće,
3.     najmanje 51 ležaj za cjelogodišnji hostelski smještaj u aneksu objekta.
 
Ležajevi za studente mogu se od 15.07. do 30.09. tekuće godine, tj. u vrijeme ljetne pauze kada studenti ne borave u sobama, koristiti kao hostelski smještaj.
 
Minimalni tehnički uvjeti i standardi objekta moraju biti u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekta za smještaj" (Narodne novine RH br. 49/2008, 45/2009, 94/2013, 49/2015 i eventualne izmjene koje bi naknadno nastupile) i minimalnih tehničkih uvjeta i normi za studentske domove i hostele koji su sastavni dio navedenog Pravilnika te sukladno uvjetima ovog natječaja i ugovora koji će se sklopiti.
 
Predmetna nekretnina daje se na pružanje usluga smještaja na rok od 20 godina računajući od dana puštanja u rad.
 
2.2. Mjesto izvršenja projekta
Projekt se izvršava u Rijeci, Ulica Prvog maja 34.
 
2.3. Rok završetka radova prenamjene objekta
Radovi prenamjene objekta se u cijelosti trebaju dovršiti i objekt pustiti u rad u roku od 18 mjeseci računajući od dana ishođenja odgovarajućeg odobrenja za gradnju.
 
Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti terminski plan provedbe prenamjene objekta u kojem će biti vidljivi rokovi izrade glavnog i izvedbenog projekta, rokovi predaje istoga nadležnom tijelu radi izdavanja odobrenja za gradnju, rokovi izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, rok ishođenja uporabne dozvole i konačni rok puštanja u rad objekta.Ponuditelj mora u ponudi uz mrežni (terminski, dinamički) plan izvođenja radova dostaviti i financijski plan.
 
Mrežni (terminski, dinamički) plan mora biti usklađen s rokom određenim za završetak radova i mora sadržavati sljedeće elemente:
a) Rokove izrade glavnog i izvedbenog projekta, rokove predaje istoga nadležnom tijelu radi izdavanja odobrenja za gradnju.
b) Redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove, uključujući planiranu dinamiku izvođenja radova.
c) Plan organizacije izvođenja radova, koji sadrži opći opis načina na koji Izvođač planira izvesti radove. Trajanje aktivnosti mora biti prikazano u kalendarskim danima. Aktivnosti moraju biti povezane odgovarajućim vezama kako bi plan prikazao planirano trajanje izvođenja svih ponuđenih radova. Kritični put, svi ključni događaji i eventualni uvjeti moraju biti jasno vidljivi.
d) Financijski plan – planirano trošenje sredstava usklađeno s mrežnim (terminskim, dinamičkim) planom.
 
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
            3.1.1. Nekažnjavanje
Sveučilište u Rijeci će isključiti ponuditelja iz ovog javnog natječaja ako je ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za javni natječaj, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog natječaja i može se dati na obrascu (Prilog br. IV. ove Dokumentacije za javni natječaj) ili na memorandumu tvrtke, ali mora obuhvatiti popis svih kaznenih djela navedenih u obrascu, odnosno popis odgovarajućih kaznenih djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja.
 
Sveučilište u Rijeci može tijekom postupka javnog natječaja radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za javni natječaj od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. Sveučilište u Rijeci može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta ponuditelja, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1.
 
            3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Sveučilište će isključiti ponuditelja iz postupka javnog natječaja akonije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije za javni natječaj, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana  objave javnog natječaja, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje potvrda iz točke a) ovoga stavka koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objava javnog natječaja, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b).
 
            3.1.3. Lažni podaci
Sveučilište u Rijeci će isključiti ponuditelja iz postupka javnog natječaja ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, koji se odnose na razloge isključenja i uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Sveučilište u Rijeci može radi provjere istinitosti podataka:
-       od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata
-       obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
 
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svaki od članova zajednice ponuditelja obvezan je dokazati da ne postoje okolnosti navedene u točki 3.1. ove Dokumentacije.
 
Ukoliko ponuditelj za izvršenje prenamjene objekta angažira jednog ili više podizvoditelja, dužan je u ponudi dostaviti dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije i za podizvoditelje. 
 
3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja
Sveučilište u Rijeci će isključiti iz postupka javnog natječaja ponuditelja i u sljedećim slučajevima:
 
3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta ponuditelja.
 
3.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta ponuditelja.
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti za isključenje Ponuditelja navedenih pod točkama 3.2.1. i 3.2.2. ove Dokumentacije za javni natječaj potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokaza:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja koji ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objava ovog javnog natječaja, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo države sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka ili isti ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
 
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti navedeni dokaz sposobnosti.
 
3.2.3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj koji se odnosi na obavljanje profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta ponuditelja i to za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom te za opasno izvođenje građevinskih radova (Kazneni zakon, Zakon o gradnji).
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti za isključenje Ponuditelja navedenih pod točkom 3.2.3. ove Dokumentacije za javni natječaj potrebno je dostaviti sljedeći dokaz:
Gospodarski subjekt dostavlja Izjavu (Prilog br. V. ove Dokumentacije za javni natječaja). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave javnog natječaja.
Naručitelj može tijekom postupka javnog natječaja radi provjere okolnosti navedenih pod 3.2.3. ove Dokumentacije za javni natječaj od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uz zahtjev za izdavanje potvrde Sveučilište u Rijeci obavezno mora priložiti Dokumentaciju za javni natječaj.
Ako istu nije u mogućnosti pribaviti, Sveučilište u Rijeci može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta ponuditelja, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje dokument pod a), ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaju dokumenti pod a) ili b) ili oni ne obuhvaćaju sva prije navedena djela iz točke 3.2.3. ove Dokumentacije za javni natječaj.
 
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti navedeni dokaz sposobnosti.
 
3.2.4. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 (dvije) godine računajući do početka postupka javnog natječaja učinio težak profesionalni propust koji Sveučilište u Rijeci može dokazati na bilo koji način.
 
Pod teškim profesionalnim propustom smatra se postupanje ponuditelja u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima, a koje je takve prirode da čini tog ponuditelja neprikladnom i nepouzdanom stranom Ugovora o međusobnim odnosima koji Sveučilište u Rijeci namjerava sklopiti temeljem ovog javnog natječaja.
Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora je takvo postupanje ponuditelja koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Sveučilište u Rijeci na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
 
 
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelji u postupku moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost, u skladu ovom Dokumentacijom.
Ponuditelj se po potrebi može osloniti i na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovih međusobnih odnosa.
U tom slučaju mora dokazati Sveučilištu u Rijeci da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora te o tome priložiti dokaz (primjerice Izjavu o prihvaćanju obveze drugih subjekata da će resurse staviti na raspolaganje ili međusobni ugovor ili sl.).
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
 
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
4.1.1. ponuditelj mora u postupku ovog javnog natječaja dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
 
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako seoni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostavitiizjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave javnog natječaja.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti navedeni dokaz sposobnosti.
 
 
4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
 
Sveučilište u Rijeci je odredilo uvjete financijske sposobnosti ponuditelja te je subjekt dužan demonstrirati da će mu novčana sredstva i instrumenti osiguranja potrebni za realizaciju projekta biti raspoloživi u trenutku sklapanja ugovora s Naručiteljem. U tu svrhu, Ponuditelj je dužan dostaviti:
 
            4.2.1. dokument izdan od Sveučilištu u Rijeci poznate bankarske ili druge financijske institucije kojim se potvrđuje da ponuditelj raspolaže s novčanim sredstvima u protuvrijednosti od 8.000.000,00 kn, odnosno da će mu identičan iznos biti doznačen na njegov zahtjev u roku propisanom ovim natječajem;
            4.2.2. pismo namjere prvoklasne hrvatske ili strane banke da će ponuditelju odobriti bankovnu garanciju na prvi poziv za iznos u protuvrijednosti od 20.000.000,00 kn u roku propisanom ovim natječajem.
 
Izabrani ponuditelj mora u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti novčana sredstva iz toč. 4.2.1. ovog odjeljka na poseban račun koji će izabrani ponuditelj otvoriti u te svrhe i u daljnjem roku od tri radna dana Sveučilištu u Rijeci dostaviti dokaz da je račun otvoren i da su sredstva uplaćena, te dostaviti Sveučilištu u Rijeci bankovnu garanciju iz toč. 4.2.2. ovog odjeljka.
 
 
Ako financijski podaci iz točke 4.2.1. i 4.2.2. ovog odjeljka nisu iskazani u hrvatskim kunama isti će biti preračunati u kunsku protuvrijednost na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećeg na dan objave javnog natječaja.
Ukoliko ponuditelj dostavi potvrdu financijske institucije iz točke 1. ovog odjeljka o slobodnom raspolaganju iznosom jednakim ili većim od 29.000.000,00 kn tada ponuditelj nije obvezan dostaviti potvrdu iz točke 2. ovog odjeljka.
Tražene potvrde iz ove točke moraju se dostaviti u izvorniku.
 
4.3. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
 
Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti sljedeće dokumente kojima dokazuje minimalnu razinu tehničke i stručne sposobnosti.
4.3.1. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u Ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni ponuditelju i to:
          4.3.1.1. izjavu najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture koji je član Hrvatske komore arhitekata ili matične države u kojoj je inženjer registriran s priznavanjem istoga u skladu s hrvatskim propisima, a kojom izjavom on preuzima osobnu profesionalnu odgovornost za tehnička rješenja na kojima se ponuda osniva i preuzima obvezu u okvirima svoje struke izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju,
          4.3.1.2 izjavu najmanje jednog diplomiranog inženjera građevinarstva koji je član Hrvatske komore inženjera građevinarstvaili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu s hrvatskim propisima, a kojom izjavom on preuzima osobnu profesionalnu odgovornost za tehnička rješenja na kojima se ponuda osniva i preuzima obvezu u okvirima svoje struke izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju,
          4.3.1.3. izjavu najmanje jednog diplomiranog inženjera strojarstva koji je član Hrvatske komore inženjera strojarstvaili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu s hrvatskim propisima, a kojom izjavom on preuzima osobnu profesionalnu odgovornost za tehnička rješenja na kojima se ponuda osniva i preuzima obvezu u okvirima svoje struke izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju,
          4.3.1.4. izjavu najmanje jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike koji je član Hrvatske komore inženjera elektrotehnikeili matične države u kojoj je inženjer registriran sa priznavanjem istoga u skladu s hrvatskim propisima, a kojom izjavom on preuzima osobnu profesionalnu odgovornost za tehnička rješenja na kojima se ponuda osniva i preuzima obvezu u u okvirima svoje struke izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju.
 
Potvrde o članstvu u komori ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka javnog natječaja.
 
4.4. Zajednica ponuditelja
 
Svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi za isključenje te pravnu i poslovnu sposobnost.
Više ponuditelja može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja (naziv i sjedište ponuditelja, adresa, ime osobe ovlaštene za zastupanje, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a , adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba, broj telefona i e-mail), uz naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju sa Sveučilištem u Rijeci. Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz ponudu dostaviti sve dokumente na temelju kojih se utvrđuje da ne postoje razlozi za isključenje te dokaze svoje pravne i poslovne sposobnosti.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnosti iz točke 4.1., 4.2., i 4.3. ove Dokumentacije za javni natječaj.
 
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati i u zajedničkoj ponudi.
 
Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, u ponudbeni list upisuje se naziv i sjedište svih članova zajednice ponuditelja, a ostali podaci se upisuju u Dodatak 1, za svakog člana zajednice ponuditelja pojedinačno. Članovi zajednice ponuditelja dužni su svaki za sebe potpisati ponudu ili ovlastiti jednog između sebe za potpisivanje ponude u kojem slučaju se prilažu punomoći za potpisivanje.
Sve dokumente iz točke 3. i 4. ove natječajne dokumentacije osim dokumenata iz točke 4.2., ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
5. PODACI O PONUDI
5.1. Sadržaj i način izrade
 
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da izvrši posao.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije za javni natječaj.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude se izražava u kunama.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije za javni natječaj.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Na zahtjev Sveučilišta u Rijeci ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
Nakon rangiranja ponuda prema kriterijima za odabir ponude, a prije donošenja Odluke o odabiru, Sveučilište u Rijeci može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti Ugovor o međusobnim odnosima zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.).
Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Za potrebe dostavljanja izvornika dokumenata dati će se rok od 5 (pet) do 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, npr. u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Sveučilište u Rijeci odredilo u postupku javne nabave.
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u navedenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredilo Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Rijeci će isključiti takvog ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu.
U takvom će slučaju Sveučilište u Rijeci ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
 
a)     Sadržaj ponude
Ponuditelj predaje ponudu na papiru u izvorniku koja sadrži dokumentaciju posloženu, uvezanu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja, sljedećim redoslijedom:
1.     popunjeni Obrazac ponudbenog lista (Prilog br. I. ove Dokumentacije), odnosno ukoliko se radi o zajednici ponuditelja i obrazac ponudbenog lista koji se nalazi u Prilogu br. II. ove Dokumentacije, te u slučaju podnošenja zajedničke ponude Izjavu o solidarnoj odgovornosti (Prilog br. III. ove Dokumentacije),
2.     jamstvo za ozbiljnost ponude – bankovna garancija ili dokaz o uplati novčanog pologa u visini traženog jamstva u korist Sveučilišta u Rijeci,
3.     dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
4.     dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,
5.     tražene dokaze sposobnosti,
6.     ostalo traženo u dokumentaciji za javni natječaj
a)     Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz Dokumentacije (Prilog br. VII. ove Dokumentacije za javni natječaj),
b)    Izjava o izvršenom pregledu lokacije gradilišta (Prilog br. VIII. ove Dokumentacije za javni natječaj),
c)     Terminski plan izrađen sukladno točki 2.3. ove Dokumentacije,
d)    Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda (Prilog br. XI. ove Dokumentacije),
e)     Potpisani prijedlog ugovora (Dio br. III. ove Dokumentacije).
 
b)      Način izrade ponude
Ponuda se izrađuje na papiru i na način da čini cjelinu.
Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleđini.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju Ponude kao dio Ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupni broj stranica ponude, npr. 1/45 ili 45/1.
Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
 
5.2. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Sveučilišta u Rijeci navedenu u Dokumentaciji za javni natječaj.
 
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
– naziv i adresa: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
– naziv i adresa ponuditelja ili zajednice ponuditelja
– naziv predmeta javnog natječaja: „Prenamjena HŽ konačišta u studentski dom – hostel za mlade“
– naznaka »ne otvaraj«
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom se slučaju neotvorena ponuda vraća ponuditelju.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
Ukoliko ponuditelj ponudu ne šalje poštom, već je osobno predaje, to će učiniti na gore navedenoj adresi, u urudžbenom uredu Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka.
5.3. Alternativne ponude nisu dopuštene.
 
5.4. Elektronička dostava ponude nije dopuštena.
 
5.5. Način određivanja naknade Sveučilištu u Rijeci
Iznos ponuđene naknade Sveučilištu u Rijeci izražava se u kunama za iznos fiksne godišnje naknade, a u postotcima za iznos varijabilne godišnje naknade, za svaku godinu trajanja ugovora, a predaje se na ponudbenom obrascu iz Priloga I. ove Dokumentacije.
Iznos naknade se piše brojkama.
Iznos naknade je nepromjenjiv s bilo kojeg osnova osim onih razloga određenih u ugovoru.
U slučaju da ponudu dostavlja inozemni ponuditelj, dužan je priložiti izjavu kojom prihvaća rizik od nastanka mogućih tečajnih razlika (Prilog br. XII. ove Dokumentacije za javni natječaj).
 
5.6. Kriterij za odabir ponude
Najpovoljnija je ona ponuda koja je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, a kriterij na kojem Sveučilište u Rijeci određuje najpovoljniju ponudu jest iskazan u postupku i formuli koja se nalazi u Prilogu XIII ovoj Dokumentaciji.
 
Ponuditelji u Ponudbenom listu upisuju svoju ponudu fiksne godišnje naknade (FGN) i varijabilne godišnje naknade (VGN) za svaku godinu trajanja Ugovora. Ponuditelji iznose naknade formiraju samostalno, te se pritom za fiksnu i varijabilnu naknadu tolerira najviše pet godina bez naknade, no to ne sprječava ponuditelje da ponude naknade i u tim godinama ovisno o njihovom interesu i projekciji poslovanja.
 
Varijabilna godišnja naknada predstavlja postotak od ukupnog godišnjeg novčanog toka umanjenog za kreditne obveze koje će izabrani ponuditelj eventualno imati radi prenamjene objekta.
Novčani tok jest poslovni prihod umanjen za: poslovni rashod bez uključene amortizacije, kamatni trošak po kreditu iz kojega se financirao Projekt, novčani tijek za otplatu glavnice Kredita.
 
5.7. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude iznosi 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Sveučilište u Rijeci će odbiti ponudu čija je valjanost kraća od zahtijevane.
 
6. OSTALE ODREDBE
 
6.1. Podaci o obilasku lokacije
Kvalitetna ponuda može se sastaviti samo nakon obilaska lokacije.
Smatrat će se da je ponuditelj svoj iznos naknade utvrdio temeljem svih saznanja sukladno navedenom u ovoj Dokumentaciji i pratećoj dokumentaciji.
Pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju moguć je jedino uz pravovremenu prethodnu najavu kontakt osobi navedenoj u točki 1.5. ove Dokumentacije, a organizirat će se u tjednu od 08. – 12. 06. 2015, u vremenu od 08,00 – 16,00 sati.
 
6.2. Obavijest o postojanju Idejnog projekta
S ciljem da svi zainteresirani budu upoznati sa svim informacijama potrebnim za izradu ponude, ponuditelje se izvješćuje da je prilikom pripreme ovog projekta izrađen Idejni projekt rekonstrukcije „HŽ konačišta“ broj 02/14 od strane Area Arhitekture d.o.o., Rijeka, Andrea Zanon 1. Idejni projekt izrađen je od strane Miroslava Gudelja, dipl. ing. arh., direktora navedene tvrtke.
 
Uvid u navedeni Idejni projekt moguće je izvršiti u dogovoru sa navedenom tvrtkom – kontakt osoba:
AREA Arhitektura d.o.o.
Miroslav Gudelj, direktor
tel: 051/321-890
tel/fax: 051/214-771
mob: 098/258-077
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
Ponuditelj može u dogovoru s navedenom tvrtkom preuzeti Idejni projekt i nastaviti raditi sukladno tome Idejnom projektu uz angažman navedene tvrtke ili može izraditi vlastiti Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt s drugom projektantskom tvrtkom. Ukoliko se ponuditelj odluči za suradnju sa navedenom tvrtkom svoje odnose rješava izravno sa navedenom tvrtkom i Sveučilište u Rijeci nema nikakvih obveza prema navedenoj tvrtki niti ima bilo kakav utjecaj na odnose ponuditelja i navedene tvrtke kao što niti nema bilo kakve financijske ili druge obveze prema navedenoj tvrtki.
 
6.3. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.
U tu svrhu potrebno je ispuniti Prilog br. II. – Ponudbeni list za zajednicu ponuditelja.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. U tu svrhu ponuditelji dostavljaju Izjavu o solidarnoj odgovornosti (Prilog br. III. ove Dokumentacije).
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi drugih ponuditelja.
Ponuda i ostala dokumentacija koja se potpisuje mora biti potpisana od svih članova zajednice ponuditelja, a u slučaju da jedan član zajednice ponuditelja potpisuje ponudu sa sve članove zajednice isti mora imati punomoć ostalih članova zajednice ponuditelja. Dokumentaciju koju članovi zajednice ponuditelja potpisuju za sebe (npr. izjava o nekažnjavanju i sl.) treba biti potpisana od člana zajednice ponuditelja na kojeg se odnosi.
 
6.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
Ponuditelj je obvezan Naručitelju u ponudi dostaviti:
 
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
 
Za slučaj odustajanja ponuditelja od njegove ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora o međusobnim odnosima.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke izdane od banke prihvatljive Sveučilištu u Rijeci, bezuvjetne, bezprigovorne i naplative na prvi poziv, u izvorniku, na iznos od 225.000,00 kn, s rokom valjanosti najkraće do isteka roka valjanosti ponude (točka 5.7.) plus 15 dana od dana isteka roka valjanosti ponude.
Ako novčani iznos u garanciji banke nije iskazan u hrvatskim kunama isti će biti preračunat u kunsku protuvrijednost na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećeg na dan objave javnog natječaja.
 
Ponuditelj može umjesto Jamstva za ozbiljnost ponude Sveučilištu u Rijeci uplatiti novčani polog u visini jamstva za ozbiljnost ponude na žiro račun kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: HR8023600001101322186, poziv na broj 01-OIB ponuditelja, s naznakom: Jamstvo za ozbiljnost ponude – HŽ konačište.
 
Sveučilište u Rijeci će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno koji nije uplatio novčani polog.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti oštećeno te se stavlja u PVC perforirani omot, koji se potom numerira prema redoslijedu stranica na propisani način, a na otvorenoj strani PVC omota zatvara klamanjem ili naljepnicom s pečatom ponuditelja.
Pored izvornika, ponuditelj će dostaviti i presliku jamstva koje je potrebno uvezati u ponudu kao i ostali sadržaj ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude Sveučilište u Rijeci može tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
Nedostatak dokaza o jamstvu za ozbiljnost ponude je razlog za odbijanje ponude.
 
Ako ponuditelj uplati novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena. Pri tome se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, Sveučilište u Rijeci provjerava izvršenje uplate na svojem računu.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima koji nisu odabrani u postupku javnog natječaja u roku od 10 radnih dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Isto tako vratit će se i novčani polozi koji su dati umjesto bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude.
 
Odabranom ponuditelju jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se nakon što dostavi dokaz o uplati iznosa od 225.000,00 kn na račun Sveučilišta u Rijeci. Ukoliko je odabrani ponuditelj izvršio uplatu novčanog pologa, isti se ne vraća odabranom ponuditelju. U oba slučaja navedeni iznos iskoristit će se za plaćanje konzultanata koji su izradili Studiju analize projekta prenamjene objekta „Konačište Hrvatskih željeznica“, Rijeka. Navedena studija prilaže se ovoj dokumentaciji kao Prilog br. XIV.
 
6.5. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude i javnog otvaranja ponuda
Ponude se dostavljaju na adresu naručitelja: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, najkasnije do 19.06.2015. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela te će se neotvorena vratiti ponuditelju bez odgode.
Javno otvaranje ponuda bit će održano 19.06.2015. godine u 12,05 sati u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Mala sala.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Sveučilišta u Rijeci, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju imaju samo ovlašteni predstavnici Sveučilišta u Rijeci i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda (Prilog br. XI. ove Dokumentacije)
 
6.6. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora
Izvješćuju se potencijalni ponuditelji da se na krovu predmetnog objekta nalazi elektronička komunikacijska oprema dva operatera elektroničkih komunikacijskih usluga (mobilne telefonije) te da je ta oprema spojena na elektroenergetski sustav i postavljen je mjerni uređaj potrošnje električne energije, pa je prilikom izvođenja radova potrebno omogućiti nesmetani radi tih sustava, a u dogovoru sa operaterima predvidjeti eventualno premještanje priključnog transmisijskog voda ili vod ostaviti na postojećoj poziciji što je prema pravilima odgovarajuće struke ispravnije i pogodnije. Po dovršetku radova i puštanju u rad objekta, potrebno je omogućiti operaterima pristup opremi radi održavanja, servisiranja ili zamjene dotrajale opreme, očitavanje potrošene električne energije te se brinuti da oprema ostane zaštićena na način kako su to uredili sami operateri. Operateri imaju sklopljene ugovore o zakupu, te ugovor o zakupu ne prelazi na izabranog ponuditelja već zakupodavac ostaje Sveučilište u Rijeci.
 
6.7. Rok za donošenje odluke o odabiru
Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju ovog postupka iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 
Sveučilište u Rijeci pridržava si pravo poništiti natječaj iz bilo kojeg razloga i bez posebnog obrazloženja.
 
6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja naknade
Određeni su u članku 2. Prijedloga ugovora:
 
6.9. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje Ugovora – građevinsko-obrtničkih radova
Odabrani ponuditelj je dužan gradilište organizirati na način da na njemu bude svakodnevno angažiran potreban broj radnika sukladno navedenom u mrežnom (terminskom, dinamičkom) planu. Ako je posljedica nepoštivanja te obveze kašnjenje s rokovima navedenim u mrežnom (terminskom, dinamičkom) planu više od 20 dana, Sveučilište u Rijeci može raskinuti ugovor jednostranom izjavom volje i ući u posjed nekretnine bez bilo kakvih daljnjih odobrenja odabranog ponuditelja.
 
6.10. Naziv i adresa žalbenog tijela
Nakon donošenja odluke nezadovoljni ponuditelj može pokrenuti redovni parnični postupak pred nadležnim sudom.
 
6.11. Tajnost
Do trenutka javnog otvaranja ponuda Sveučilište u Rijeci će se pobrinuti da podaci o preuzimateljima dokumentacije budu tajni te neće ni na koji način priopćavati koji je subjekt preuzeo dokumentaciju za javni natječaj. Tajnost podataka dužna je čuvati i tvrtka iz točke 6.2. ove Dokumentacije.
 
6.12. Propisi i jezik koji se primjenjuju
Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Statut Sveučilišta u Rijeci.
 
Na ugovorne odnose primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
 
Strani ponuditelji su u angažiranju stranih državljana dužni pridržavati se odredbi Zakona o strancima (NN 130/11 i 74/13), kao i uzeti u obzir kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca ili produženja radnih dozvola, kao i ostalih propisa Republike Hrvatske koji reguliraju status stranaca u Republici Hrvatskoj.
 
Jezik ovog javnog natječaja, dokumentacije za javni natječaj, ugovora koji će se sklopiti sa izabranim ponuditeljima je isključivo hrvatski jezik. Dokumenti na stranom jeziku moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik, ovjerenom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
6.13. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima
Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče ovu dokumentaciju za javni natječaj te da u ponudbenu dokumentaciju prilože i uvežu navedenim redoslijedom sve potrebne dokaze, potvrde, izjave i obrasce kako je navedeno u Dokumentaciji za javni natječaj.
 
Od ponuditelja se očekuje da svoju ponudu dostave i u elektroničkom obliku u .pdf formatu fiksiranu na mediju pogodnom za pohranjivanje podataka (CD, DVD, USB i sl.) Medij je potrebno priložiti uz ponudu.
 
Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude
 
U postupku pregleda i ocjene ponuda Sveučilište u Rijeci može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dostavljenim dokumentima uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
U slučaju pojašnjenja ili upotpunjavanja Sveučilište u Rijeci poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 (pet) dana niti dulji od 15 (petnaest) dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima ne smatra se izmjenom ponude.
U postupku pregleda i ocjene ponuda Sveučilište u Rijeci može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 (pet) niti duži od 10 (deset) dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponudu. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.
 
 
 
 
 
Preuzimanje dokumentacije za javni natječaj
 
Dokumentacija za javni natječaj može se dobiti uz prethodnu uplatu iznosa od 500,00 kn na račun Sveučilišta u Rijeci naznačen u točki 6.4.1. ove Dokumentacije. Ponuditelj će snositi sve troškove vezane za njegovo sudjelovanje u ovom javnom natječaju.
 
Dokumentacija za javni natječaj može se preuzeti dostavom zahtjeva na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript kojem zahtjevu se prilaže dokaz o uplati iznosa od 500,00 kn, te će ista biti dostavljena putem e-maila u roku od najviše 24 sata od trenutka zaprimanja e-mail poruke sa zahtjevom. U zahtjevu mora biti jasno vidljivo podnositelj zahtjeva – njegovo ime ili tvrtka, odgovorna osoba i kontakt podaci (tel., faks., e-mail adresa). Dokumentacija za javni natječaj može se zatražiti najkasnije do 11.06.2015. do 12,00 sati.
 
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Sveučilišta u Rijeci i zainteresiranih subjekata u ovom javnom natječaju obavljat će se u pisanom obliku.
 
Sveučilište u Rijeci
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahtjev za prikupljanje ponuda Pruzanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Ponedjeljak, 27.04.2015.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata sveučilišnog Kampusa što uključuje usluge autoophodnje sveučilišnog Kampusa i zaštitarske usluge čuvanja objekta SO uključujući nadzor svih objekata u sveučilišnom Kampusu putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i CO-o na objektima Kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-01/2015.

Rok za dostavu ponuda je 12. svibnja 2015. do 10:00 sati.


Zahtjev za prikupljanje ponuda Pruzanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 4 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk