Javna nadmetanja i natječaji
Javni natječaj za poslovni prostor - Građevinski fakultet - paprirnica, 7. 2. 2018.
Srijeda, 07.02.2018.
 
Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Rijeci, na adresi Ulica Radmile Matejčić 3, u prizemlju zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, površine 32,08 m2, s namjenom: obavljanje usluga kopiranja, printanja/tiskanja, uvez završnih i diplomskih radova, izrada promotivnih materijala, digitalizacija pisanih materijala, prodaja uredskog i školskog pribore te promotivnih materijala.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji je predmet natječaja iznosi 10,00 EUR/m2, bez PDV-a, u koji iznos su uračunate komunalne usluge (električna energija, voda i odvodnja, grijanje i hlađenje te odvoz smeća).

Zakupnina se određuje u EUR, a plaća se unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa. 

Svi zainteresirani ponuditelji dužni su radi sudjelovanja na javnim natječaju dostaviti pisanu ponudu.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se s natjecateljem koji ponudi najvišu zakupninu u eurima po 1m2, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta u natječaju.


Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana (osim omotnice s ponuđenim iznosom zakupnine) i sadržavati:

1.       Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB, naziv obrta (za fizičke osobe – obrtnike), odnosno naziv društva s adresom sjedišta, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta.

2.       Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra (za fizičku osobu - obrtnika) odnosno sudskog registra (za pravne osobe) ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.

3.       Dokaz o izvršenoj uplati troška objave natječaja u iznosu od 200,00 kn (dvijestotinekuna) kuna u korist računa Sveučilišta u Rijeci IBAN HR8023600001101322186, model HR00, s pozivom na broj 66151 sa svrhom uplate »trošak objave natječaja za poslovni prostor«.

4.       Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (nalog za plaćanje ovjeren od pošte, banke ili FINA-e da je uplata izvršena ili potvrda o plaćanju internet bankarstvom).

5.       Broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, radi povrata jamčevine.

6.       Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja izdanu od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana.

7.       Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u EUR/m2, u posebnoj zatvorenoj omotnici koja mora biti priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Ponuđeni iznos piše se brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, kao mjerodavan uzet će se iznos izražen slovima.

 

Ovjeravanje preslika dokumenata obavlja se kod javnog bilježnika.

Rok za dostavu ponuda je utorak, 20. veljače 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka s naznakom: „Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Građevinskog fakulteta u Kampusu Sveučilišta u Rijeci – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, 22. veljače 2018. godine u 12:05 sati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po 1m2.

Ako dva ili više natjecatelja ponude isti najviši iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od prvotne ponude.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi rektorica

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 6.000,00 kn (šesttisućakuna) na račun Sveučilišta u Rijeci, IBAN HR8023600001101322186, model HR00, s pozivom na broj 23953 sa svrhom uplate »jamčevina za poslovni prostor« i to zaključno s danom 19. veljače 2018. god.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu

S najpovoljnijim natjecateljem Sveučilište u Rijeci, u svojstvu zakupodavca, sklapa Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave. Ugovor se potvrđuje (solemnizira) na trošak zakupnika.

Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV po stopi određenoj u vrijeme izdavanja računa.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a zakupnik je dužan poslovni prostor o svom trošku urediti i privesti ugovorenoj namjeni.

Zakupnik je dužan svoje radno vrijeme uskladiti s radnim vremenom Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i držati se odredaba kućnog reda.

Zakupnik preuzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju pogodnom za obavljanje djelatnosti te se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti Sveučilišta u Rijeci).

Najpovoljniji natjecatelj dužan je do sklapanja ugovora o zakupu, a najkasnije do stupanja u posjed poslovnog prostora, na ime osiguranja plaćanja novčane tražbine iz ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu izdanu do iznosa 24 mjesečne zakupnine s PDV-om, obračunatu u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja bjanko zadužnice, solemniziranu po javnom bilježniku, kao osiguranje redovitog podmirenja zakupnine, a koja će se naplatiti ako zakupnik tijekom zakupnog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu najmanje 2 (dva) mjeseca uzastopno ili 3 (tri) mjeseca u bilo kojem razdoblju ijekom trajanja zakupnog odnosa.

Zakup se ugovara na 3 (tri) godine. 

Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora, odnosno od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u posjed prostora. 

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja natječaja ili do roka određenog u Odluci o izboru najpovoljnijeg natjecatelja potpisati te solemnizirati Ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se Odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup staviti van snage, a javni natječaj za predmetni prostor poništiti.

Prostor se ne smije davati u podzakup trećim osobama, bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

Poslovni prostor iz natječaja može se razgledati unutar roka za prijavu uz prethodnu najavu, svaki radni dan od 10 – 14 sati.

Natječaj se može provesti i slučaju da pristigne samo jedna ponuda.

Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu kao i poništiti natječaj bez obrazloženja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci

www.uniri.hr.

Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti putem kontakta:
Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, OIB 64218323816, osoba za kontakt: Danijela Bradamante, mag. oec., univ. spec. rel. publ., rukovoditeljica Službe za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa, tel. 091 480 02 54; e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

 

Sveučilište u Rijeci

Rijeka, 7. veljače 2018.


 
Natječaj 2, siječanj 2018.
Ponedjeljak, 22.01.2018.
 Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1.      za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana: Materijali na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

2.      za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana: Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnik na natječaj mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          životopis,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,

-          presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,

-          presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora),

-          prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,

-          dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),

-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

 

Pristupnik je obvezan prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 
Natječaj, siječanj 2018.
Ponedjeljak, 22.01.2018.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos

 

Ø  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

 

1.       stručni suradnik, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         do jedne godine radnog iskustva,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada u promotivnim aktivnostima

 

 

2.       stručni suradnik za programe i projekte, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) u Uredu za transfer tehnologije na projektu

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu – Excell.

Prednost:            

-             iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

-             položen Opći tečaj intelektualnog vlasništva.

 

 

3.       spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Ø  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka privremeno odsutnog djelatnika)

 

4.       stručni referent za tehničke poslove, radno mjesto III. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Odsjeku održavanja  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      srednja stručna sprema (SSS) tehničkog smjera,

-      jedna godina radnog iskustva.

Prednost:

-      položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja,

-      iskustvo rada na elektro instalacijama,

-      iskustvo rada u timu.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj (naziv radnog mjesta)«

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).     

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2017.
Ponedjeljak, 18.12.2017.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

 

 

Za prijem u radni odnos

 

 
 

 

na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

 

1.       II. vrste, viši stručni referent za ekonomske poslove

Uvjeti:      

-         preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama,

-         poznavanje rada u COP sustavu.

 

2.       IV vrste, spremačica  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci (m/ž –  (1) jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

3.       III. vrste, stručni referent za tehničke poslove u Odsjeku održavanja  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci (m/ž –  (1) jedan izvršitelj) (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika)

Uvjeti:      

-      srednja stručna sprema (SSS) tehničkog smjera,

-      jedna godina radnog iskustva.

Prednost:

-      položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja,

-      iskustvo rada na vodovodnim instalacijama,

-      iskustvo rada u timu.

 

na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (šest sati dnevno)

 

4.       II. vrste, viši upravni referent u Centru za studije (m/ž –  (1) jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-         preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) upravnog smjera,

-         znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariji od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj (naziv radnog mjesta)«, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ako se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).     

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 

 

 

 
Natječaj 2, studeni 2017.
Utorak, 14.11.2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

-           IV vrste, spremačica  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci (m/ž –  (3) tri izvršitelja)

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom „za natječaj - spremačica“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).     

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, studeni 2017.
Četvrtak, 02.11.2017.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, i

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, Radmile Matejčić 2, raspisuju

NATJEČAJ

 

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

 

1.  1. vrste - stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

2.  1. vrste - projektni administrator (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:      

-         preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,

-         izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu,

-         jedna godina radnog iskustva,

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada na projektima, priprema i vođenje finalnih provedbenih i financijskih izvješća,

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obveznom naznakom „Za natječaj – Stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata“ (za radno mjesto pod rednim brojem 1) odnosno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka s obveznom naznakom „Za natječaj – projektni administrator“ (za radno mjesto pod rednim brojem 2)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).    

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci


 
Natječaj, istopad 2 2017.
Ponedjeljak, 02.10.2017.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

1.    za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (probni rad – dva mjeseca) na radno mjesto:

a)         III. vrste, stručni referent za tehničke poslove u Tehničkoj službi (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:  

-         srednja stručna sprema (SSS),

-         jedna godina radnog iskustva,

-         položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja.

Prednost:

-         iskustvo rada na poslovima vozača motornih vozila u cestovnom prometu

 

2.    za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta:

a)              I. vrste, stručni suradnik za ekonomske poslove (m/ž – jedan izvršitelj) (do povratka privremeno odsutne djelatnice);

Uvjeti:      

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         aktivno znanje engleskog,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama, poslovi vezani uz vođenje evidencija dugotrajne imovine,.

 

b)         I vrste, stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:            

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         certifikat u području javne nabave.

 

c)          IV vrste, spremačica (m/ž – jedan izvršitelj) (do povratka privremeno odsutne djelatnice);

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

3.    za rad na projektima ''High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, acronym: InnoHPC“  (Interreg Danube Transnational Programme – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.)'' i ''Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System, acronym: PESHES (Erasmus+)'' za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za napredno računanje i modeliranje (m/ž – 1 izvršitelj);

 

 

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-         dvije godine radnog iskustva,

-         odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-         vozačka dozvola B kategorije,

-         iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

Prednosti:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         iskustvo rada na poslovima urudžbiranja i arhiviranja

-         prijaviteljima koji su spremni putovati, a također u određenim situacijama koristiti vlastiti automobil unutar zemalja sudionica Programa,

-         prijaviteljima s preporukama vezanim za iskustvo obavljanja administrativnih i komunikacijskih aktivnosti.

 

4.    za rad na projektu ''Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'' za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik - koordinator volonterskih aktivnosti/grupa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:      

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

 

 

Prednosti:

-         rad na volonterskim projektima,

-         rad s različitim dobnim skupinama i u neprofitnom sektoru,

-         iskustvo pisanja projekata (projektna kultura),

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, preslika vozačke dozvole (za radno mjesto pod rednim brojem 3.), te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).    

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, listopad 2017.
Srijeda, 27.09.2017.
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: tehničke znanosti, polje: strojarstvo, znanstvena grana: proizvodno strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: interdisciplinarna područja znanosti, polje: obrazovne znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15)


Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
  • presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti
  • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora)
  • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
  • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, srpanj 2017.
Ponedjeljak, 24.07.2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za visokopropusne tehnologije (m/ž – 1 izvršitelj), za rad na projektu Priprema protokola i dokumentacije za start-up proizvoda Kvarnera,

 

Uvjeti:    

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-        dvije godine radnog iskustva,

-        odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-        iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

-        iskustvo rada na projektima iz polja agronomija i/ili prehrambena biotehnologija

-        iskustvo u provođenju i/ili odgovarajući stupanje edukacije u području kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, identifikacije i procjene opasnosti/određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu te osiguravanja provođenje mjera na djelotvoran način,

-        iskustvo rada u industrijskom sektoru,

-        iskustvo rada u procesima praćenja kvalitete.

 

 

2.       za popunu radnog mjesta, položaji I. vrste voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Ureda za studente s invaliditetom na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Sveučilišnom savjetovališnom centru (m/ž – 1 izvršitelj),

 

Uvjeti:

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: Psihologije, Pedagogije, Sociologije, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti,

-        tri godine radnog iskustva,

-        aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        poznavanje rada na računalu.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada s osobama s invaliditetom,

-        prednost pristupnicima s vozačkom dozvolom B kategorije,

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, dokaz o poznavanju operativnih sustava i računalnih aplikacija i poznavanja engleskog jezika odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, lipanj
Srijeda, 14.06.2017.
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

NATJEČAJ
 
 
- za prijam u radni odnos na radna mjesta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu:
 
 
1.         voditelj poslova financijskog upravljanja i kontrole - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje ekonomija,
-          pet godine radnog iskustva,
-          poznavanje rada na računalu,
Prednosti:
-          iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada na poslovima komercijalizacije resursa,
-          iskustvo rada na poslovima statističke obrade podataka i izradi financijskih pokazatelja,
-          certifikat u području javne nabave.
 
 
2.         stručni suradnik za pravne poslove, radno mjesto I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje pravo,
-          jedna godina radnog iskustva,
-          poznavanje rada na računalu,
Prednosti:
-          iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada u vođenju sjednica radnih tijela.
 
 
3.         viši informatički referent, radno mjesto II. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) tehničkog/društvenog područja, polje: informatike,
-          jedna godina radnog iskustva,
-          poznavanje engleskog jezika,
Prednost:          
-          iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada s Microsoft tehnologijama,
-          iskustvo rada u Microsoft Active Directory okruženju,
-          iskustvo rada s računalnom periferijom.
 
 
-za prijam u radni odnos na radno mjesto na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne djelatnice) u punom radnom vremenu:
 

4.       viši upravni referent, radno mjesto II. vrste (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-      preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) upravnog smjera,
-      poznavanje rada na računalu,
Prednost:          
-          iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada u pisarnici i arhivi.
 
 
5.       stručni suradnik za programe i projekte, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,
-      aktivno znanje engleskog jezika,
-      poznavanje rada na računalu – Excell,
Prednost:          
iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 


- za prijam u radni odnos na radna mjesta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Projektu Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine:

 
6.       stručni suradnik - koordinator volonterskih aktivnosti/grupa, radno mjesto I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS), iz kulturologije,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu,
 
Prednosti:
-        rad na volonterskim projektima,
-        rad s različitim dobnim skupinama i u neprofitnom sektoru,
-        iskustvo pisanja projekata (projektna kultura),
-        iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 

7.       stručni suradnik - koordinator kreativnih i edukativnih radionica, radno mjesto I. vrste, (m/ž - 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS), iz kulturologije,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu.
Prednosti:
-        priprema i realizacija radionica s različitim dobnim skupinama,
-        rad u kulturi,
-        iskustvo s industrijskom baštinom,
-        iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 

8.       stručni suradnik - koordinator istraživanja i projekta, radno mjesto I. vrste, (m/ž - 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS) polja: povijesti/informacijske i komunikacijske znanosti,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu,
 
Prednosti:
-        iskustvo pisanja projekata,
-        iskustvo u istraživačkom radu,
-        iskustvo rada u muzeju /kustos/ - organizacija i osmišljavanje izložbe,
-        poznavanje zakona i pravila konzervatorstva.
 
 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).
Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.
Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               
 
Sveučilište u Rijeci
 
 

 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 2 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk