Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj, listopad 2017.
Srijeda, 27.09.2017.
 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: tehničke znanosti, polje: strojarstvo, znanstvena grana: proizvodno strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje: interdisciplinarna područja znanosti, polje: obrazovne znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.


Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15)


Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
  • presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti
  • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora)
  • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
  • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, srpanj 2017.
Ponedjeljak, 24.07.2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za visokopropusne tehnologije (m/ž – 1 izvršitelj), za rad na projektu Priprema protokola i dokumentacije za start-up proizvoda Kvarnera,

 

Uvjeti:    

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-        dvije godine radnog iskustva,

-        odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-        iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

-        iskustvo rada na projektima iz polja agronomija i/ili prehrambena biotehnologija

-        iskustvo u provođenju i/ili odgovarajući stupanje edukacije u području kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, identifikacije i procjene opasnosti/određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu te osiguravanja provođenje mjera na djelotvoran način,

-        iskustvo rada u industrijskom sektoru,

-        iskustvo rada u procesima praćenja kvalitete.

 

 

2.       za popunu radnog mjesta, položaji I. vrste voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Ureda za studente s invaliditetom na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Sveučilišnom savjetovališnom centru (m/ž – 1 izvršitelj),

 

Uvjeti:

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: Psihologije, Pedagogije, Sociologije, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti,

-        tri godine radnog iskustva,

-        aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        poznavanje rada na računalu.

 

Prednosti:

-        iskustvo rada s osobama s invaliditetom,

-        prednost pristupnicima s vozačkom dozvolom B kategorije,

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, dokaz o poznavanju operativnih sustava i računalnih aplikacija i poznavanja engleskog jezika odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, lipanj
Srijeda, 14.06.2017.
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

NATJEČAJ
 
 
- za prijam u radni odnos na radna mjesta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu:
 
 
1.         voditelj poslova financijskog upravljanja i kontrole - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje ekonomija,
-          pet godine radnog iskustva,
-          poznavanje rada na računalu,
Prednosti:
-          iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada na poslovima komercijalizacije resursa,
-          iskustvo rada na poslovima statističke obrade podataka i izradi financijskih pokazatelja,
-          certifikat u području javne nabave.
 
 
2.         stručni suradnik za pravne poslove, radno mjesto I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje pravo,
-          jedna godina radnog iskustva,
-          poznavanje rada na računalu,
Prednosti:
-          iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada u vođenju sjednica radnih tijela.
 
 
3.         viši informatički referent, radno mjesto II. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-          preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) tehničkog/društvenog područja, polje: informatike,
-          jedna godina radnog iskustva,
-          poznavanje engleskog jezika,
Prednost:          
-          iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada s Microsoft tehnologijama,
-          iskustvo rada u Microsoft Active Directory okruženju,
-          iskustvo rada s računalnom periferijom.
 
 
-za prijam u radni odnos na radno mjesto na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne djelatnice) u punom radnom vremenu:
 

4.       viši upravni referent, radno mjesto II. vrste (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-      preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) upravnog smjera,
-      poznavanje rada na računalu,
Prednost:          
-          iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,
-          iskustvo rada u pisarnici i arhivi.
 
 
5.       stručni suradnik za programe i projekte, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,
-      aktivno znanje engleskog jezika,
-      poznavanje rada na računalu – Excell,
Prednost:          
iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 


- za prijam u radni odnos na radna mjesta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Projektu Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine:

 
6.       stručni suradnik - koordinator volonterskih aktivnosti/grupa, radno mjesto I. vrste, (m/ž – 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS), iz kulturologije,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu,
 
Prednosti:
-        rad na volonterskim projektima,
-        rad s različitim dobnim skupinama i u neprofitnom sektoru,
-        iskustvo pisanja projekata (projektna kultura),
-        iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 

7.       stručni suradnik - koordinator kreativnih i edukativnih radionica, radno mjesto I. vrste, (m/ž - 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS), iz kulturologije,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu.
Prednosti:
-        priprema i realizacija radionica s različitim dobnim skupinama,
-        rad u kulturi,
-        iskustvo s industrijskom baštinom,
-        iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja.
 

8.       stručni suradnik - koordinator istraživanja i projekta, radno mjesto I. vrste, (m/ž - 1 izvršitelj)
Uvjeti:
-        diplomski sveučilišni studij (VSS) polja: povijesti/informacijske i komunikacijske znanosti,
-        jedna godina radnog iskustva,
-        poznavanje rada na računalu,
 
Prednosti:
-        iskustvo pisanja projekata,
-        iskustvo u istraživačkom radu,
-        iskustvo rada u muzeju /kustos/ - organizacija i osmišljavanje izložbe,
-        poznavanje zakona i pravila konzervatorstva.
 
 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).
Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.
Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               
 
Sveučilište u Rijeci
 
 

 
Natječaj, svibanj
Četvrtak, 04.05.2017.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

 

za rad na projektu ''High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, acronym: InnoHPC“  (Interreg Danube Transnational Programme – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.)''  za popunu radnog mjesta I vrste, stručni suradnik za administrativno vođenje projekta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Centru za napredno računanje i modeliranje (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:    

-        diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS),

-        dvije godine radnog iskustva,

-        odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-        odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word, Power point, Internet),

-        vozačka dozvola B kategorije,

-        iskustvo u koordiniranju administrativnim aktivnostima.

Prednosti:

-        iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-        iskustvo rada na poslovima urudžbiranja i arhiviranja

-        prijaviteljima koji su spremni putovati, a također u određenim situacijama koristiti vlastiti automobil unutar zemalja sudionica Programa,

-        prijaviteljima s preporukama vezanim za iskustvo obavljanja administrativnih i komunikacijskih aktivnosti.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice, preslika vozačke dozvole te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, dokaz o poznavanju operativnih sustava i računalnih aplikacija i poznavanja engleskog jezika odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                             Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj 2, travanj 2017.
Četvrtak, 27.04.2017.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radno mjesto spremačice, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s dugotrajnog bolovanja) u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj)


Uvjeti: nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS).

                Prednost: iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               

 

Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, travanj 2017.
Ponedjeljak, 10.04.2017.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

1. za prijem u radni odnos na radnom mjestu III. vrste – stručni referent na neodređeno puno radno vrijeme u Tehničkoj službi za nadzor i upravljanje (m/ž – 2 izvršitelja):

 

a) stručni referent u Odsjeku nadzora i upravljanja

Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja, 1  godina radnog iskustva.

Prednost: iskustvo rada u sustavu CNUS (Centralizirani nadzorni i upravljački sustav) na kompleksu zgrada kvadrature iznad 70 000 kvadratnih metara, poznavanje rada u softwareu Desiego Ingsight i MM8000

 

b) stručni referent za tehničke poslove u Odsjeku tehničke i tjelesne zaštite

Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja, 1 godina radnog iskustva, vozačka dozvola B kategorije.

Prednost: iskustvo rada u sustavu CNUS (Centralizirani nadzorni i upravljački sustav) na kompleksu zgrada kvadrature iznad 70 000 kvadratnih metara, poznvanje rada softwarea SiPass i MM800

 

U potpisanoj prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde kojima dokazuju ispunjenje uvjeta i prednosti iz natječaja.

 

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja/ vještina pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na provjeru znanja/ vještina, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

 

Prijave s prilozima podnose se poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta a) ili b)“.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

 

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

 

 

                                                               Sveučilište u Rijeci

 

                

 
Natječaj, ožujak 2017.
Četvrtak, 30.03.2017.


SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

-          stručni savjetnik za poslove razvoja radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj)


Uvjeti:

o   diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog  područja, polje ekonomija,

o   pet godina radnog iskustva,

o   poznavanje rada na računalu,


Prednosti:

o   iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

o   iskustvo rada na poslovima komercijalizacije resursa,

o   iskustvo rada na poslovima statističke obrade podataka i izradi financijskih pokazatelja,

o   certifikat u području javne nabave,

o   poznavanje Share Pointa.


Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst). 


Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, siječanj 2017.
Petak, 27.01.2017.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

-          stručni suradnik u Centru za elektroničko nakladništvo, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme u punom radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) umjetničkog područja ili tehničkog područja, polje grafička tehnologija,

o   jedna godina radnog iskustva,

o   poznavanje engleskog jezika,

o   poznavanje rada na računalu (Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Ilustrator CS6, Adobe Acrobat Pro, Microsoft Office).

 

-          spremačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s dugotrajnog bolovanja) u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

U potpisanoj prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, presliku osobne iskaznice ili domovnice te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – pročišćeni tekst).               

 

Sveučilište u Rijeci

 

 
Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
Srijeda, 02.11.2016.

Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom – hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te razmatranja postavljenih prijedloga mijenja se Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu.

Dokumentacija za javni netječaj - izmjene - 16. 11. 2016.Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te provjere stvarnih prostornih mogućnosti smještaja jednokrevetnih soba donesena je odluka o izmjeni Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu

Dokumentacija za javni natječaj - izmjene - 08.11.2016.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 17. lipnja, 2014.
(KLASA:602-04/14-01/02, URBROJ:2170-57-01-14-260) Sveučilište u Rijeci objavljuje javni poziv za
dostavu ponuda za prenamjenu objekta "HŽ Konačište" u studentski dom -hostel za mlade.

Rok za dostavu ponuda je 21 studenog 2016. u 12 sati.

Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
 
Natječaj, listopad 2016.
Četvrtak, 27.10.2016.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

-          stručni suradnik u Centru za studije, radno mjesto I. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnim vremenom (do povratka odsutne djelatnice) (m/ž – 1 izvršitelj)

Uvjeti:

o   (VSS) društvenog/humanističkog područja

o   poznavanje rada na računalu

o   aktivno znanje engleskog jezika

Prednost: iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

-          viši stručni referent za ekonomske poslove, radno mjesto II. vrste zvanja, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka odsutne djelatnice)

Uvjeti:

o   preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) društvenog područja, polje: ekonomija,

o   jedna godina radnog iskustva,

o   poznavanje rada na računalu.

      Prednost : iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja, poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa, poznavanje rada na SPI aplikacijama, poznavanje rada u COP sustavu

-          informatički referent, radno mjesto III. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o   srednja stručna sprema (SSS), informatičkog ili tehničkog smjera

o   jedna godina radnog iskustva u struci

-          spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – 2 izvršitelja) (do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja)

Uvjeti:

o nisko kvalificirani radnik (NKV)/ srednja stručna sprema (SSS)

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja/ vještina testiranjem odnosno intervjuom. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u propisanom roku.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).               


Sveučilište u Rijeci

 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 2 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk