Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj SVKRI, ožujak 2019.
Srijeda, 06.03.2019.
Svueučilište u Rijeci 

Sveučilišna knjižnica Rijeka 

Dolc 1, 51000 RijekaKLASA: 003-08/19-01

URBROJ: 2170-04-01-19-15

Rijeka, 26. veljače 2019.

 

 

 

 

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka, na 7. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine, donijelo je

 


Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

1.       Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka.

 

2.       Natječaj će se objaviti istog dana u Novom listu i Narodnim novinama, te na web stranicama Sveučilišne knjižnice Rijeka i Sveučilišta u Rijeci.

 

3.       Utvrđuje se sljedeći tekst natječaja:

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 i članka 28.-31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za Ravnatelja Sveučilišne knjižnice može biti imenovana osoba koja

-          ispunjava uvjete za ravnatelja sukladno članku 27. Zakona o knjižnicama

-          ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

-          ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-          ima radne i organizacijske sposobnosti koje su bitne za uspješno vođenje Sveučilišne knjižnice.

 

Pristupnici natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja, uz prijavu na natječaj, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:

-          životopis

-          plan i program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje

-          dokaz o stručnoj spremi – diplomu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci – potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci – elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

-          dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg roka za podnošenje prijava na natječaj (dostaviti u izvorniku)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. Mandat započinje 16. srpnja 2019. godine.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

 

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

 

Pristupnici natječaja za izbor ravnatelja obavijestit će se o izboru ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj u zatvorenim omotnicama dostaviti preporučenom poštom na adresu:

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

(za natječaj)

51000 Rijeka, Dolac 1

 

 

 

 

predsjednica Upravnog vijeća:

 

 

prof. dr. sc. Sanja Barić 
Natječaj, veljača 2019.
Ponedjeljak, 25.02.2019.

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI,

Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na:

 

A) položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – šef računovodstva (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         tri (3) godina radnog iskustva od čega najmanje godinu dana na računovodstvenim poslovima u sustavu visokog obrazovanja

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

B) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za financije i računovodstvo (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         jedna (1) godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na:

 

C) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za financijsko praćenje projekata na određeno puno radno vrijeme za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

 

D) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za programe i projekte

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu – Excell.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

 

 

E) radna mjesta IV. vrste spremačica, (m/ž –  dva izvršitelja)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-         nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), preslik osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obaveznom naznakom: »Za natječaj (naziv radnog mjesta)«, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ako se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).              

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, siječanj 2019.
Ponedjeljak, 28.01.2019.
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10,

raspisujeNATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

       1. I. vrste - voditelj Ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (m/ž - jedan (1) izvršitelj)

Uvjeti:

-         integrirani sveučilišni studij (VSS) društvenog područja, polje: pravo

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

2. položaj I. vrste - rukovoditelj financijske službe (m/ž - jedan (1) izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu,

-         radno iskustvo: 5 godina

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

3. I. vrste - stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata (m/ž - 1 izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „Za natječaj - naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2018. - CAS
Petak, 07.12.2018.
 U skladu s Ugovorom o suradnji na međunarodnom projektu i pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: Conditions of acceptability on socio-spatial and digital environments in contemporary Europe – CURE» (KLASA: 910-01/18-01/24; URBROJ: 2170-57-01-18-1) Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor:

  1. jednog izvršitelja/ice u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž) iz znanstvenog područja: društvene / humanističke znanosti, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u nepunom radnom vremenu (65 % radnog vremena, 26 sati tjedno) na projektu: „Kulture odbijanja u Europi“ (eng. „CuRe - Cultures of Rejection in Europe“)

Podaci o projektu dostupni na: http://cas.uniri.hr/sweetsalt/projects/cultures-of-rejection-conditions-of-acceptability-in-socio-spatial-and-digital-environments-in-contemporary-europe/

 

Obvezni uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), odnosno:

-         završeni odgovarajući diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja ,

-         prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskoga studija (min. 4,5)

Dodatni kriteriji:

- upisan doktorski studij iz odgovarajućeg područja

- aktivno znanje engleskog jezika

- interdisciplinarnost tijekom istraživačkog rada

- spremnost na istraživački rad u međunarodnom timu

- samostalnost u radu

- dugogodišnje (najmanje pet godina) iskustvo u kvantitativnim istraživanjima

- iskustvo u istraživačkim metodama iz područja neuroznanosti: facijalno kodiranje emocija

 

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          životopis s opisom znanstvenoga i stručnoga rada,

-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

-          potvrda o upisu na doktorski studij

-          domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države

-          preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području

-          prijepis ocjena s prethodnih razina studija

-          motivacijsko pismo

-          kontakte osoba od kojih se može zatražiti mišljenje o kandidatu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka i elektronski na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućem mediju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pridržava se mogućnost da se kandidate pozove na razgovor.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure i sklapanja ugovora, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2018.
Četvrtak, 06.12.2018.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

 

1. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

2. stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) na Sveučilištu u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      diplomski sveučilišni studij/ specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz područja humanističkih znanosti

-      poznavanje rada na računalu

-      aktivno znanje engleskog jezika

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

 

3. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – dva (2) izvršitelja) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, listopad 2018.
Ponedjeljak, 22.10.2018.
 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

 

Ø  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača na određeno nepuno radno vrijeme

 

za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES, sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike (magistar struke, odnosno prijašnji sveučilišni studij VSS), na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 80% punog radnog vremena. 

 

Prednost  imaju kandidati koji mogu dokazati dosadašnju znanstvenu aktivnost (objavljeni znanstveni radovi).

Potrebna znanja i vještine su: napredni korisnici programskih jezika python i c++; napredno poznavanje Linux/Unix zasnovanih operativnih sustava;  iskustvo u implementaciji algoritama zasnovanih na primjeni umjetne inteligencije (dokazati temeljem znanstvenih i stručnih radova, te drugih publikacija).

Probni rad: šest mjeseci.

Pisanoj se prijavi na natječaj obvezno prilaže:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenom akademskom nazivu
  3. potvrdu/izjavu o izvrsnom poznavanju pisanog i govornog engleskog jezika
  4. preslika identifikacijske isprave

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

prikaz, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz praktičnog iskustva i/ili rada, nagrade i priznanja, preporuke

 

 

 

 

 

Ø  Za izbor  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručni suradnik za financijsko praćenje projekata na određeno puno radno vrijeme za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES

 

Uvjeti:

Diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija, aktivno znanje engleskog jezoka, poznavanje rada na računalu.

Prednost :

Iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima, poznavanje Microsoft Office alata I Share Pointa, poznavanje rada na SPI aplikacijama

 

w  Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 

w  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

w  Strani državljani moraju priložiti dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

w  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.

w  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Narodnim novinama”.

 

                                                                                                                                      SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

 
Natječaj, rujan 2018.
Utorak, 25.09.2018.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

1. stručni suradnik za cjeloživotno obrazovanje, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog/humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         poznavanje sustava cjeloživotnog obrazovanja,

-         poznavanje rada u SharePoint portalu.

 

 

2. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) u punom radnom vremenu na radna mjesta

 

3.     stručni suradnik za kvalitetu, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog/humanističkog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednosti:

-         poznavanje sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

 

 

4.     spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radna mjesta

 

 

5.     voditelj provedbe projekta OPTILIFE, položaj I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj)

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

-         najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz ESI fondova,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo u provedbi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

-         poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

-         iskustvo timskog rada.

 

6.   stručni suradnik na poslovima istraživanja i razvoja - transfera tehnologije, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Uredu za transfer tehnologija

 

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         poznavanje rada u SharePoint portalu.

 

 

7. stručni savjetnik, psiholog, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan izvršitelj) u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polja psihologije,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore,

-         stručno usavršavanje iz grane kliničke psihologije,

-         edukacije za provođenje psiholoških tretmana.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, lipanj 2018.
Ponedjeljak, 18.06.2018.

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

1.       stručni suradnik za informatiku, radno mjesto I. vrste (m/ž – 1 izvršitelj) u Sveučilišnom informatičkom centru

Uvjeti:

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: informatika / tehničkog područja, polje: računarstva

Prednost:

-         napredno poznavanje Microsoft serverskih tehnologija (instalacija, konfiguracija i administracija) (AD, GPO, SQL, Sharepoint), posjedovanje, CISCO certifikata, posjedovanje Microsoft sistemskih certifikata, spremnost na samostalni i rad u timu, poznavanje engleskog jezika, kreativnost, odgovornost, organiziranost, sistematičnost, spremnost za kontinuirano učenje/usavršavanje, iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja.

 

2.       spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž –  1 jedan izvršitelj)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-       iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na radno mjesto:

 

3.       stručni suradnik za savjetovanje, radno mjesto I. vrste  (m/ž – jedan izvršitelj) u Uredu za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: psihologije,

-         aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-         poznavanje rada na računalu,

 

Prednost:          

-         sudjelovanje u prijavi ili provedbi projekata profesionalnog usmjeravanja ili stručno volontiranje u području razvoja karijere ili radno iskustvo u istom području,

-         poznavanje rada u programima za statističku obradu podataka.

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 

 
Natječaj, travanj 2018.
Petak, 27.04.2018.

 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:1.    
položaj I. vrste rukovoditelj Sveučilišnog informatičkog centra (m/ž – jedan izvršitelj)


Uvjeti
:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog ili tehničkog područja,

-         deset godina radnog iskustva na poslovima radnog mjesta, od čega najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima,

-         poznavanje engleskog jezika.


Prednosti:

-         iskustvo rada: Operativni sustavi - Windows, Linux, Mac OS.; Microsoft  – Exchange, Hyper-V, Office, Office 365, SharePoint, SQL Server; Windows Server - Active Directory, DHCP, DNS, Group Policy, IIS, TCP/IP, WSUS; Skriptiranje - CMD, Powershell; Računalne mreža, virtualizacija.

 

 

 

 

2.     radno mjesto I vrste, stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti
:      

-      diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija,

-         jedna godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.


Prednost
:

-         iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,

-         certifikat u području javne nabave.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).       

 

 

                                                                                                                                               Sveučilište u Rijeci

 
Natječaj, ožujak 2018.
Petak, 02.03.2018.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Trg braće Mažuranića 10

raspisujeN A T J E Č A J

 

 

za prijam u radni odnosna određeno vrijeme (od 4 godine) u punom radnom vremenu za rad na projektu

u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent (m/ž – jedan izvršitelj) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, za rad na projektu „BioProspecting Jadranskog mora“, KK.01.1.1.01.0002na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na:


radno mjesto IV. vrste, spremačica (m/ž –  1 jedan izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

Uvjetinisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS

Prednostiskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) u punom radnom vremenu na:radno mjesto IV. vrste
, spremačica (m/ž –  2 dva izvršitelja)  u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

Uvjetinisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS

Prednostiskustvo rada na istim ili sličnim poslovimaradno mjesto I. vrste,
stručni suradnik za javnu nabavu (m/ž – jedan izvršitelj)


Uvjeti:

diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija

jedna godina radnog iskustva

poznavanje rada na računalu


Prednost:

iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja

certifikat u području javne nabaveZa radno mjesto pod rednim brojem 1:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 101/14, 60/15, 131/17) te sljedeće uvjete:

završen diplomski studij iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini

ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija najmanje 4,5 (na diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

odlično poznavanje rada na računalu

vozačka dozvola B-kategorij


Dodatno će se vrednovati:

prethodno iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz područja istraživanja novih protutumorskih spojeva i biologije raka


dobro poznavanje molekularnih procesa i signalnih puteva u tumorskim stanicama


praktično iskustvo u in vitro radu sa humanim staničnim kulturama, staničnim esejima za praćenje preživljenja i fenotipskih promjena, metodama za izolaciju, separaciju i analizu proteina (Western blot, dvodimenzionalna gel elektroforeza), računalnim programima za denzitometrijsku obradu slika gelova, analizama na svjetlosnom i fluorescentnom mikroskopu, pripremi uzoraka i osnovama rada na MALDI-TOF/TOF masenom spektrometru

objavljenje znanstvene publikacije sa međunarodnom recenzijom i priopćenja na znanstvenim kongresima iz područja onkologije i eksperimentalne terapije raka (in vitro modeli na humanim staničnim kulturama)

motiviranost i posvećenost zadanoj znanstvenoj problematici, te afinitet prema timskom radu, što će se evaluirati temeljem dostavljenih dokumenata i usmenog intervjua sa kandidatom


upis na doktorski studijUz prijavu na natječaj obvezni su priložiti:

-        životopis

-        popis znanstvenih publikacija i kongresnih priopćenja

-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države

-        dokaz o stručnoj spremi

-        uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija

-        dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani)

-        dokaz o poznavanju engleskog jezika

-        motivacijsko pismo

-        2 pisma preporuke

-        presliku vozačke dozvole

-        rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

-        potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada za  pristupnike koji se prvi puta biraju na Sveučilištu u Rijeci


Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.Za radno mjesto pod rednim brojem 2, 3 i 4:

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-dresa).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), presliku diplome/svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti razgovorom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.


Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod rednim brojem 1. je trideset (30)  dana od objave natječaja, koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.


Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3. i 4. je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.


Prijave s prilozima, za sva radna mjesta, podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj (redni broj i naziv radnog mjesta)«.


Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst). 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Sveučilište u Rijeci

 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 1 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk