Javna nadmetanja i natječajiNatječaj SVKRI, ožujak 2019.
Svueučilište u Rijeci 

Sveučilišna knjižnica Rijeka 

Dolc 1, 51000 RijekaKLASA: 003-08/19-01

URBROJ: 2170-04-01-19-15

Rijeka, 26. veljače 2019.

 

 

 

 

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka, na 7. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine, donijelo je

 


Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

1.       Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka.

 

2.       Natječaj će se objaviti istog dana u Novom listu i Narodnim novinama, te na web stranicama Sveučilišne knjižnice Rijeka i Sveučilišta u Rijeci.

 

3.       Utvrđuje se sljedeći tekst natječaja:

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 i članka 28.-31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za Ravnatelja Sveučilišne knjižnice može biti imenovana osoba koja

-          ispunjava uvjete za ravnatelja sukladno članku 27. Zakona o knjižnicama

-          ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

-          ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-          ima radne i organizacijske sposobnosti koje su bitne za uspješno vođenje Sveučilišne knjižnice.

 

Pristupnici natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja, uz prijavu na natječaj, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:

-          životopis

-          plan i program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje

-          dokaz o stručnoj spremi – diplomu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-          dokaz o radnom iskustvu u struci – potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci – elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

-          dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg roka za podnošenje prijava na natječaj (dostaviti u izvorniku)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. Mandat započinje 16. srpnja 2019. godine.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

 

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

 

Pristupnici natječaja za izbor ravnatelja obavijestit će se o izboru ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj u zatvorenim omotnicama dostaviti preporučenom poštom na adresu:

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

(za natječaj)

51000 Rijeka, Dolac 1

 

 

 

 

predsjednica Upravnog vijeća:

 

 

prof. dr. sc. Sanja Barić 
Natječaj, veljača 2019.

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI,

Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na:

 

A) položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – šef računovodstva (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         tri (3) godina radnog iskustva od čega najmanje godinu dana na računovodstvenim poslovima u sustavu visokog obrazovanja

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

B) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za financije i računovodstvo (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         jedna (1) godina radnog iskustva,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na:

 

C) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za financijsko praćenje projekata na određeno puno radno vrijeme za rad na projektima Interreg INNOHPC i ERASMUS+ PESHES (m/ž – jedan izvršitelj);

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje ekonomija,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja na financijskim poslovima,

-         poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

-         poznavanje rada na SPI aplikacijama;

 

 

 

D) radno mjesto I. vrste, stručni suradnik za programe i projekte

Uvjeti:      

-         diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu – Excell.

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

 

 

E) radna mjesta IV. vrste spremačica, (m/ž –  dva izvršitelja)  u Tehničkoj službi Sveučilišta

Uvjeti:      

-         nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema SSS,

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

 

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), preslik osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, Rijeka s obaveznom naznakom: »Za natječaj (naziv radnog mjesta)«, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ako se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).              

 

 

 

Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, siječanj 2019.
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10,

raspisujeNATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

       1. I. vrste - voditelj Ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (m/ž - jedan (1) izvršitelj)

Uvjeti:

-         integrirani sveučilišni studij (VSS) društvenog područja, polje: pravo

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

2. položaj I. vrste - rukovoditelj financijske službe (m/ž - jedan (1) izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog područja, polje: ekonomija

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu,

-         radno iskustvo: 5 godina

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

3. I. vrste - stručni suradnik za projekte Europske prijestolnice kulture i provedbu programskih linija, aktivnosti i projekata (m/ž - 1 izvršitelj)

Uvjeti:

-         diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog / humanističkog područja,

-         aktivno znanje engleskog jezika,

-         poznavanje rada na računalu.

Prednost:                                    

-         iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „Za natječaj - naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2018. - CAS
 U skladu s Ugovorom o suradnji na međunarodnom projektu i pripadajućem grantu Volkswagen zaklade «Cultures of Rejection: Conditions of acceptability on socio-spatial and digital environments in contemporary Europe – CURE» (KLASA: 910-01/18-01/24; URBROJ: 2170-57-01-18-1) Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor:

  1. jednog izvršitelja/ice u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž) iz znanstvenog područja: društvene / humanističke znanosti, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u nepunom radnom vremenu (65 % radnog vremena, 26 sati tjedno) na projektu: „Kulture odbijanja u Europi“ (eng. „CuRe - Cultures of Rejection in Europe“)

Podaci o projektu dostupni na: http://cas.uniri.hr/sweetsalt/projects/cultures-of-rejection-conditions-of-acceptability-in-socio-spatial-and-digital-environments-in-contemporary-europe/

 

Obvezni uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), odnosno:

-         završeni odgovarajući diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja ,

-         prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskoga studija (min. 4,5)

Dodatni kriteriji:

- upisan doktorski studij iz odgovarajućeg područja

- aktivno znanje engleskog jezika

- interdisciplinarnost tijekom istraživačkog rada

- spremnost na istraživački rad u međunarodnom timu

- samostalnost u radu

- dugogodišnje (najmanje pet godina) iskustvo u kvantitativnim istraživanjima

- iskustvo u istraživačkim metodama iz područja neuroznanosti: facijalno kodiranje emocija

 

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          životopis s opisom znanstvenoga i stručnoga rada,

-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

-          potvrda o upisu na doktorski studij

-          domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države

-          preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području

-          prijepis ocjena s prethodnih razina studija

-          motivacijsko pismo

-          kontakte osoba od kojih se može zatražiti mišljenje o kandidatu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka i elektronski na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućem mediju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pridržava se mogućnost da se kandidate pozove na razgovor.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure i sklapanja ugovora, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci

 

 
Natječaj, prosinac 2018.
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisujeNATJEČAJ

 

Ø  za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

 

1. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

 

Ø  za prijem u radni odnos na ODREĐENO vrijeme (zamjena za privremeno odsutne djelatnice) u punom radnom vremenu na radno mjesto:

 

2. stručni suradnik za administraciju projekata iz područja studija i studenata, radno mjesto I. vrste (m/ž – jedan (1) izvršitelj) na Sveučilištu u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      diplomski sveučilišni studij/ specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz područja humanističkih znanosti

-      poznavanje rada na računalu

-      aktivno znanje engleskog jezika

Prednost:

-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja

 

3. spremačica, radno mjesto IV. vrste (m/ž – dva (2) izvršitelja) u Tehničkoj službi Sveučilišta u Rijeci

 

Uvjeti:      

-      nisko kvalificirani radnik (NKV) / srednja stručna sprema (SSS)

Prednost:

-         iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima

 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“, zasebno za svako radno mjesto (u odvojenim kuvertama) ukoliko se pristupnik javlja na više radnih mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

                                                                                                                                              Sveučilište u Rijeci

 

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 14
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk